Τι σημαίνει η εισαγωγή της Orilina στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η εισαγωγή μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημαίνει ότι η εταιρία γίνεται δημόσια και τα μετοχικά της κεφάλαια είναι διαθέσιμα για αγορά από το επενδυτικό κοινό. Αυτό συνήθως γίνεται μέσω μιας δημόσιας προσφοράς μετοχών (IPO) ή μέσω της άμεσης εισαγωγής των μετοχών στο χρηματιστήριο. Η εισαγωγή στην Κύρια Αγορά παρέχει στην εταιρία πρόσβαση σε μεγαλύτερες κεφαλαιαγορές και αυξάνει τη δημοσιότητα και την εμπιστοσύνη προς αυτή.