Τι είναι ο κοινοπρακτικός τραπεζικός δανεισμός

Ο κοινοπρακτικός τραπεζικός δανεισμός αφορά στη διαδικασία όπου πολλαπλές τράπεζες συνεργάζονται για να παρέχουν μαζί ένα δάνειο σε έναν δανειολήπτη. Αυτή η μορφή δανεισμού είναι συνηθισμένη σε μεγάλες, πολύπλοκες ή υψηλού κινδύνου συναλλαγές, όπως οι επιχειρηματικές συμφωνίες και οι κατασκευές μεγάλων έργων. Μέσω του κοινοπρακτικού δανεισμού, οι τράπεζες διαχειρίζονται τον κίνδυνο και το κόστος του δανείου, μοιράζοντας το μεταξύ τους.