Τι σημαίνει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας μια εταιρεία αυξάνει το ποσό του κεφαλαίου που έχει συγκεντρώσει μέσω της έκδοσης μετοχών. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως:

Έκδοση Νέων Μετοχών: Η εταιρεία εκδίδει επιπλέον μετοχές, τις οποίες πουλάει στην αγορά. Αυτό προσφέρει στην εταιρεία νέα ρευστότητα, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αραιώσει την αξία των υπαρχόντων μετοχών (δηλαδή να μειώσει το ποσοστό ιδιοκτησίας των υπαρχόντων μετόχων).

Μετατροπή Χρεωστικών Οργάνων σε Μετοχές: Η εταιρεία μπορεί να μετατρέψει ορισμένα χρεωστικά όργανα, όπως ομόλογα ή δάνεια, σε μετοχές. Αυτό μειώνει το χρέος της εταιρείας, αλλά επίσης αυξάνει τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία.

Άσκηση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (Stock Options): Εάν εργαζόμενοι ή διευθυντές της εταιρείας έχουν δικαιώματα αγοράς μετοχών (stock options) και τα ασκήσουν, αυτό οδηγεί στην έκδοση νέων μετοχών. Οι λόγοι για τους οποίους μια εταιρεία μπορεί να επιλέξει να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο περιλαμβάνουν την ανάγκη για επένδυση σε νέα έργα, την επέκταση των δραστηριοτήτων της, τη μείωση του χρέους, ή τη βελτίωση της ρευστότητας της εταιρείας.

Ωστόσο, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί επίσης να επηρεάσει την αξία των υπαρχόντων μετοχών, καθώς και τον έλεγχο της εταιρείας.