Τι είναι οι επενδύσεις προστιθέμενης αξίας

Οι επενδύσεις προστιθέμενης αξίας (value-added investments) αναφέρονται σε μια στρατηγική επένδυσης που στοχεύει στην αύξηση της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου.

Αυτός ο τύπος επένδυσης είναι πολύ συνηθισμένος στον τομέα των ακινήτων, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλους τομείς. Στην περίπτωση των ακινήτων, οι επενδύσεις προστιθέμενης αξίας συνήθως περιλαμβάνουν την αγορά ενός ακινήτου που χρήζει βελτιώσεων ή ανακαινίσεων.

Ο επενδυτής θα επενδύσει κεφάλαια για να βελτιώσει το ακίνητο, με στόχο να αυξήσει την αξία του και να το πουλήσει ή να το νοικιάσει σε υψηλότερη τιμή. Οι βελτιώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ανακαίνιση, αναδιαμόρφωση, εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, ή αλλαγές στη διαχείριση του ακινήτου.

Αυτός ο τύπος επένδυσης περιλαμβάνει συνήθως μεγαλύτερο κίνδυνο συγκριτικά με πιο συντηρητικές επενδύσεις, όπως η αγορά ακινήτων με σταθερά και σίγουρα ενοίκια, αλλά προσφέρει επίσης τη δυνατότητα για υψηλότερα κέρδη λόγω της αυξημένης αξίας του ακινήτου μετά τις βελτιώσεις.

Στον τομέα των επιχειρήσεων, οι επενδύσεις προστιθέμενης αξίας μπορεί να σημαίνουν την επένδυση σε μια εταιρεία με στόχο τη βελτίωση των λειτουργικών της διαδικασιών, της διαχείρισης ή των προϊόντων της, προκειμένου να αυξηθεί η αξία της εταιρείας και, συνεπώς, της επένδυσης."