Τι είναι το free float

Είναι στο ποσοστό των μετοχών μιας εταιρείας που είναι διαθέσιμο για αγιρά/πώληση από το κοινό. Για παράδειγμα, αν μια εταιρεία έχει 1 εκατομμύριο μετοχές και 300.000 είναι σε κατοχή της εταιρείας ή στελεχών της εταιρείας, τότε το free float είναι 700.000 μετοχές.