Τι είναι τα μοντέλα AVMs

Μοντέλα AVM (Automated Valuation Models): Είναι μηχανικά μοντέλα που χρησιμοποιούν δεδομένα για την αυτόματη εκτίμηση της αξίας ενός ακινήτου. Για παράδειγμα, ένα AVM μπορεί να αναλύσει πρόσφατες πωλήσεις συγκρίσιμων ακινήτων για να καθορίσει την αγοραία αξία ενός σπιτιού.