Τι είναι τα κατασκευαστικά πρότυπα περιβαλλοντικής αειφορίας

Είναι σύνολο προδιαγραφών και πρακτικών που έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των κτιρίων. Τα κρητίρια αφορούν κυρίως: τη χρήση βιώσιμων υλικών, την κατανάλωση ενέργειας και νερού και την ποιότητα του αέρα και του νερού. Κάποια γνωστά παραδείγματα πιστοποιήσεων και συστημάτων είναι το LEED, BREEAM και Passive House. Αυτά τα πρότυπα βοηθούν στην επίτευξη υψηλότερου επιπέδου περιβαλλοντικής αειφορίας στον κατασκευαστικό τομέα και στη δημιουργία πιο βιώσιμων και υγιεινών κοινοτήτων.